NEDERLANDSE VERTALING VAN DE SPELREGELS VAN DE L.I.H.G.
OFFICIAL RULEBOOK 1956 EDITION

Vijfde Afdeling - OFFICIALS
Regel 35 Benoeming van de Officials
A) Er moeten twee scheidsrechters, een speeltijdopnemer, een straftijdopnemer, een officialscorer en twee doelrechters zin voor iedere wedstrijd.
B) De betrokken Federatie zal aan alle leden een lijst van scheidsrechters, die met respect door de spelers en officials behandeld moeten worden, toezenden.
C) Twee scheidsrechters zullen in alle wedstrijden nodig zijn en gelijke macht hebben. Indien de scheidsrechters niet dezelfde mening hebben over een bepaald spel, zal de scheidsrechter, die het dichtst bij het omstreden feit van het spel stond, de uiteindelijke beslissing hebben.

Regel 36 Scheidsrechters
A) Scheidsrechters moeten neutraal zijn en volledig overwicht hebben op de spelers , team en wedstrijd officials.
B) De scheidsrechters zullen er op toezien, dat de teams op tijd naar het ijs geroepen worden voor het begin van iedere wedstrijd en voor het begin van iedere bepaalde periode of verlenging. De scheidsrechters zullen op het ijs blijven aan het einde van iedere periode en van iedere verlenging, totdat de spelers zich naar de kleedkamers hebben begeven. Indien er, om welke reden ook, meer dan 15 minuten vertraging is voor het begin van de wedstrijd of enige andere vertraging bij het hervatten van het spel na de 10 minuten pauze tussen de perioden, zullen de scheidsrechters in hun rapport aan de betreffende autoriteiten de oorzaak van de vertraging bekend maken en het overtredende team of de overtredende teams.
C) De scheidsrechters zullen de uitrusting te dragen door iedere speler controleren indien dit door de captain verzocht wordt.
D) De scheidsrechters moeten het aantal spelers op het ijs controleren voor het ingooien van de puck.
E) De scheidsrechters zullen dergelijke straffen opleggen zoals voorgeschreven in de desbetreffende regels en zij zullen het spel stoppen voor iedere andere overtreding van de regels zoals “icing the puck” , off-sides, etc.
F) De scheidsrechter heeft de uiteindelijke beslissing in het geval van omstreden doelpunten nadat hij overleg heeft gepleegd met de andere scheidsrechteren de betrokken doelrechter.
G) De scheidsrechter zal de official scorer alle wettige doelpunten melden en de straftijdopnemer alle straffen en de reden waarom zij werden opgelegd.
Noot: De naam van de maker van het doelpunt en de spelers die hem hierbij assisteerden zullen worden omgeroepen. In het geval, dat de scheidsrechter een doelpunt afkeurt in verband met een of andere overtreding van de regels, zal hij de official scorer de reden van het afkeuren mededelen, die deze beslissing door middel van de geluidsinstallatie bekend zal maken.
De reden voor een straf zal precies zo bekend worden gemaakt als door de scheidsrechter doorgegeven, door middel van de geluidsinstallatie, zal de straf van de bezoekende speler eerst worden bekend gemaakt.
H) Indien mogelijk zullen bestrafte spelers, die niet tot hetzelfde team behoren, van elkaar gescheiden op de strafbank plaats nemen.
I) Mocht een scheidsrechter toevallig gedurende de wedstrijd het ijs verlaten dan wordt de wedstrijd automatisch gestopt.
J) Bij alle internationale wedstrijden moeten er twee officiële scheidsrechters aanwezig zijn, maar bij andere wedstrijden wanneer door een ongeluk of ziekte de aanwezige scheidsrechters kunnen zijn, zullen de captains van beide teams het met elkaar eens moeten worden over de scheidsrechters. Indien zij het niet eens kunnen worden over de scheidsrechters zal aan de bevoegde autoriteiten worden overgelaten twee scheidsrechters te kiezen.
K) Indien de wettig aangewezen officials gedurende wedstrijd verschijnen, zullen zij onmiddellijk de tijdelijke officials vervangen.
L) Indien een van de aangewezen scheidsrechters niet voor de wedstrijd verschijnt, of niet in staat is als zodanig op het laatste moment op te treden of door ziekte of ongeluk niet in staat is de wedstrijd te beëindigen dan zal de andere scheidsrechter de macht hebben een andere scheidsrechter van dezelfde graad te benoemen en die geacht wordt neutraal te zijn tegenover beide teams om zijn plaats in te nemen, indien hij dit nodig acht.
M) De scheidsrechters zullen voor het begin van de wedstrijd erop toezien, dat de speeltijdopnemer, straftijdopnemer, official scorer en doelrechters zich op hun respectievelijke plaatsen bevinden.
N) Scheidsrechters zullen voor het begin van iedere periode de doelnetten controleren, de doellampen, de tijd meetinstallatie en ijsmarkeringen. Indien de ijsmarkeringen niet aan de regels voldoen, moet dit aan de bevoegde autoriteiten worden gerapporteerd.
O) De scheidsrechters moeten onmiddellijk na het einde van de wedstrijd het wedstrijdverslag van de official scorer in ontvangst nemen. Zij zullen dit verslag controleren en tekenen en teruggeven aan de official scorer.
P) De scheidsrechters moeten geheel onpartijdig zijn.
Q) Alle scheidsrechters zullen volgens de regels gekleed zijn.
R) De scheidsrechters zijn verplicht in het officiële wedstrijdverslag alle match penalties onmiddellijk na de betrokken wedstrijd te vermelden en volledige details te geven aan de bevoegde autoriteiten.
S) De scheidsrechters moeten geen besprekingen houden met team managers, coaches of spelers, indien hun dit verzocht wordt gedurende de wedstrijd of op enig ander tijdstip van de wedstrijd.

Regel 37 Doelscheidsrechters
A) Er moet achter ieder doel een doelrechter zijn. Zij mogen geen lid zijn van een van de twee tegen elkaar spelende teams, ook zullen zij niet vervangen worden gedurende de wedstrijd, tenzij na het begin van de wedstrijd een der doelscheidsrechters duidelijk partijdig is of zich schuldig maakt aan het geven van onjuiste beslissingen. In dergelijke gevallen mogen de scheidsrechters hem vervangen.
B) Hun taak zal zo lang duren als de wedstrijd, waarvoor zij zijn aangewezen. Zij zullen gedurende het spel achter de doelen worden geplaatst in behoorlijk beschutte hokken, zodat er geen ruggespraak met hen gehouden kan worden en zij zullen niet van plaats verwisselen gedurende de wedstrijd.
C) In het geval, dat een doelpunt betwist wordt (omstreden doelpunt), zal de doelrechter van dat doel op verzoek van de scheidsrechter verklaren, of de puck wel dan niet van voren de doelpalen heeft gepasseerd, en of deze geheel de doellijn passeerde of terugstuitte tegen de binnenkant van het net of het frame. In alle gevallen zal zijn verklaring eenvoudig “ja” of “neen” luiden.

Regel 38 Straftijdopnemer
A) De straftijdopnemer neemt gedurende wedstrijd de tijd van iedere bestrafte speler op. Op verzoek moet hij de bestrafte speler ervan op de hoogte stellen hoeveel minuten er van zijn straftijd nog resten.
B) Indien een speler de strafbank verlaat voordat zijn tijd verstreken is, zal de straftijd opnemer onmiddellijk de scheidsrechter waarschuwen.
C) Waar een geluidsinstallatie in gebruik is, moet de straftijdopnemer de naam van iedere bestrafte speler bekend maken of laten bekend maken, alsook de aard van de overtreding en de opgelegde straf.

Regel 39 Official scorer
A) De official scorer zal op het officiële wedstrijdverslag vermelden: het juiste aantal doelpunten , door wie gemaakt en hij die assisteerde, indien aanwezig. Hij zal ook nauwkeurig aantekenen alle straffen opgelegd door de scheidsrechter, de namen en nummers van de bestrafte spelers, de duur van iedere straf en de overtreding, waarvoor de straf werd gegeven.
B0 De official scorer zal na het beëindigden van iedere wedstrijd het officiële wedstrijdverslag ondertekenen , het laten ondertekenen door de scheidsrechters, waarna hij het verslagzo vlug mogelijk aan de bevoegde autoriteiten zal overhandigen.
C) De official scorer zal voor het begin van de wedstrijd van de wedstrijd van de manager of coach van de twee teams de gehele opstelling van ieder team ontvangen, geverifieerd en ondertekend door de “dienstdoende” team official. Hij zal ook de namen van de captain en assistenten vastleggen, die hij zal merken door een “C” of “A” voor iedere naam te zetten.
D) De official Scorer zal voor het begin van de wedstrijd aan de scheidsrechters de complete opstelling van de beide team overleggen en hun aandacht vestigen op eider geval, dat naar hun oordeel niet overeenkomt met de regels.
E) het is verplicht van de bezoekende team hun opstelling aan de official scorer bekend te maken voor die van het thuisteam.
F) De official scorer zal de scheidsrechter ervan in kennis stellen wanneer dezelfde speler in dezelfde wedstrijd zijn tweede of derde major penalty heeft gekregen.
G) Waar geluidsinstallaties worden gebruikt, zal de official scorer de naam van iedere speler, die een doelpunt heeft gemaakt en de naam van iedere speler of spelers, die in aanmerking komt of komen voor een assist of assists, bekend maken of laten bekend maken onmiddellijk na het maken van ieder doelpunt.
Speciale noot: Voor iedere wedstrijd zal de official scorer het officiële scheidsrechter-rapport laten invullen door de spelers en tekenen door de optredende team official, aldus de geschiktheid van de spelers die onder zijn leiding staan verifiërend en tevens aangevend wie verantwoordelijk is voor hun optreden gedurende de wedstrijd. Dit verslag moet aan de scheidsrechters getoond worden voor het begin van de wedstrijd. Hiermee wordt bedoeld iedere wedstrijd, voor het begin van het spel.

Regel 40 Wedstrijd-tijdopnemer
A) De wedstrijd-tijdopnemer moet de tijd van het begin en einde van iedere wedstrijd noteren en alle werkelijke speeltijd gedurende de wedstrijd.
B) De wedstrijd-tijdopnemer moet de scheidsrechter waarschuwen voor het begin van de wedstrijd, voor het begin van de tweede en derde periode en voor het begin van de verlengingen. Hij zal 10 minuten pauze tussen de elke periode toestaan, waarna de scheidsrechters het spel kunnen hervatten. Hij zal tevens door middel van een gong, sirene of door op een fluit te blazen, het einde van iedere periode of verlenging en het einde van de wedstrijd aangeven. Dit geschied op banen, die niet voorzien zijn van een automatische gong of indien deze automatische gong of sirene zou weigeren.
C) wanneer mogelijk zal de wedstrijd-tijdopnemer bekend maken wanneer er nog slechts 1 minuut te spelen valt.


Home
Terug