NEDERLANDSE VERTALING VAN DE SPELREGELS VAN DE L.I.H.G.
OFFICIAL RULEBOOK 1956 EDITION

Vierde Afdeling - PENALTIES
Regel 26 Penalties
Penalties bestaan uit werkelijke speeltijd en zijn in de volgende klassen verdeeld:
1. Minor Penalties
2. Major Penalties
3. Misconduct Penalties
4. Match Penalties
5. Penalty Shot
Noot: wanneer het spel geen voortgang heeft en een overtreding door een speler begaan wordt, dan zal dezelfde penalty worden opgelegd alsof het spel wel aan de gang was. Het per ongeluk doen struikelen gelijktijdig met of na het stoppen van het spel, zal niet worden bestraft.
Wanneer penalties worden opgelegd na het beëindigen van de wedstrijd en nadat de spelers het ijs hebben verlaten, zullen zulke penalties door de scheidsrechter aan de aangewezen autoriteiten worden gerapporteerd op het officieël wedstrijdverslag.

In gevallen waar een regel bepaalt, dat de manager of coach een speler zal aanwijzen voor het uitzitten van een straf en de manager of coach weigert een speler aan te wijzen dan heeft de scheidsrechter het recht een speler van het overtredende team aan te wijzen om de straf uit te zitten.

Regel 27 Minor Penalties
Voor een minor penalty zal iedere speler, behalve de doelverdediger van het ijs verwezen worden voor twee minuten werkelijke speeltijd, gedurende welke tijd geen vervanger wordt zal toegewezen.

Regel 28 Major Penalties
A) Voor de eerste major penalty in elke wedstrijd, zal uitgezonderd de doelverdediger, de overtreder voor 5 minuten van het ijs verwezen worden, gedurende welke tijd geen vervanger wordt toegestaan.

B) Voor de tweede major penalty dezelfde speler in de zelfde wedstrijd opgelegd, Uitgezonderd een doelverdediger, zal deze speler voor 15 minuten van het ijs verwezen worden, maar een vervanger wordt toegestaan nadat 5 minuten verlopen zijn. Het zal noodzakelijk zijn een vervanger op de penalty bank te plaatsen. (major penalty plus een misconduct penalty.)

C) Voor de derde major penalty dezelfde speler in dezelfde wedstrijd opgelegd, uitgezonderd de doelverdediger, zal deze speler van het ijs verwezen worden gedurende het resterende deel van de wedstrijd, maar een vervanger mag na 5 minuten de plaats van zo’n speler innemen. Het is noodzakelijk een vervanger op de penalty bank te plaatsen. (major penalty plus een wedstrijd misconduct penalty.)

Regel 29 Misconduct Penalty
A) Misconduct penalties aan alle spelers, uitgezonderd doelverdedigers, omvatten verwijdering van de wedstrijd gedurende een periode van 10 minuten elk. Een vervanger mag onmiddellijk de plaats innemen van een speler die een misconduct penalty ontvangen heeft.

B) Een wedstrijd misconduct penalty houdt een verwijdering voor de rest van de speeltijd in en de overtreder wordt bevolen zich naar de kleedkamer te begeven voor de rest van de wedstrijd maar een vervanger wordt onmiddellijk toegestaan.

Noot: Een wedstrijd misconduct penalty veroorzaakt geen automatische uitsluiting buiten de wedstrijd.

Voor alle wedstrijd misconduct penalties, ongeacht wanneer opgelegd,zal een totaal van 10 minuten worden aangegeven in het verslag tegen de overtredende speler.

Regel 30 Match Penalties
A) Een Match penalty houdt de uitsluiting van een speler in voor de rest van de wedstrijd en de overtreder zal bevolen worden onmiddellijk naar de kleedkamer gaan.

Noot: Regelingen betreffende extra ( aanvullende) penalties en vervanging zijn speciaal ondergebracht in de afzonderlijke regels 43, 50 en 65.

B) Iedere speler, die bestraft is met een match penalty wordt niet toegestaan in enige volgende wedstrijd deel te nemen. Totdat zijn zaak behandeld is door de betreffende autoriteiten.

Noot: De scheidsrechters worden verzocht alle match penalties en de omstandigheden hieromtrent aan de betreffende autoriteiten te melden onmiddellijk na de betrokken wedstrijd. Dit is belangrijk.

Voor alle match penalties ongeacht wanneer opgelegd, zal een totaal van 10 minuten aangetekend worden in het verslag tegen de overtredende speler.

Regel 31 Penalty Shot
A) Een overtreding van de regels, die voor een penalty shot in aanmerking komt, moet op de volgende manier worden genomen: de puck moet op het midden van de blauwe lijn van het overtredende team worden gelegd en de speler tegen wie de fout begaan werd, zal op aanwijzing van de scheidsrechter de puck van die plaats af spelen en zonder hinder van wie dan ook - spelers of toeschouwers - en zonder te stoppen, proberen een doelpunt te maken.
Indien de speler tegen wie de fout werd begaan, gewond is geraakt zal iedere, die niet een straf uitzit, worden toegestaan het penalty shot in zijn plaats te nemen.

B) De doelverdediger moet in zijn doelgebied blijven totdat de aanvallende speler de puck heeft aangeraakt. Dan mag de doelverdediger trachten de puck of speler op iedere geoorloofde manier te stoppen, maar indien hij zijn stick naar de puck en speler gooit, zal zonder meer een doelpunt worden toegekend.

C) Wanneer het penalty shot wordt genomen, moet de puck voorwaarts naar het doel van de tegenstander worden gespeeld, en wanneer de speler geschoten heeft, is hiermee het penalty shot genomen. Een doelpunt kan niet gemaakt worden wanneer de puck terugstuit van de doelverdediger, de doelpalen, dwarslat of balustrade, Het schot is genomen wanneer de puck de doellijn heeft gepasseerd.

D) mocht de speler aan wie een penalty shot wordt toegekend zelf een fout begaan voor of na het nemen van het penalty shot, dan moet hij eerst het penalty shot nemen, voordat hij naar de penalty bank wordt verwezen om zijn straf uit te zitten.

E) Terwijl het penalty shot wordt genomen, moeten de spelers van beide teams zich terugtrekken tot achter de rode lijn in het midden.

F) Indien, wanneer het penalty shot wordt genomen, een speler van de tegenpartij door zeker optreden tussen beide komt of de speler, die het schot neemt , afgeleidt zodat het schot mislukt, wordt een tweede poging toegestaan en de scheidsrechter zal een misconduct penalty aan de speler die tussen beide is gekomen en verwarring heeft veroorzaakt, opleggen.

Indien een toeschouwer een speler afleidt door bijvoorbeeld iets op het ijs te gooien terwijl hij bezig is het penalty shot te nemen, zodat het schot mislukt, wordt een tweede poging door de scheidsrechter toegestaan, Indien de toeschouwer, die de overtreding begaat, bekend is, zal door de baancommissarissen van de baan worden verwijderd.

G) Indien een doelpunt wordt gemaakt uit een penalty shot moet de puck op de normale manier in het midden van de baan worden ingegooid. Indien geen doelpunt is gemaakt, moet de puck worden ingegooid op een van de face off-spots in de zône, waarin het penalty shot werd genomen.

H) Mocht een doelpunt uit een penalty shot worden gemaakt dan wordt de minor penalty niet opgelegd aan de speler door wiens fout een penalty shot werd toegekend, maar alle andere penalties moeten worden opgelegd ongeacht of een doelpunt wordt gemaakt of niet. Indien geen doelpunt wordt gemaakt, zal een minor penalty worden opgelegd.

I) De tijd, die nodig is voor het nemen van een penalty shot wordt niet van de normale tijd of extra tijd afgetrokken.

Regel 32 Goalkeeper’s penalties
A) Geen doelverdediger wordt naar de strafbank verwezen voor een overtreding, die bestraft wordt met een minor, major of misconduct penalty, in plaats daarvan wordt deze straf uitgezeten door een speler van zijn team, die op het ijs was toen de overtreding werd begaan: deze speler moet worden aangewezen door de captain van het overtredende team.

B) Mocht een doelverdediger voor de tweede maal een major penalty worden opgelegd in dezelfde wedstrijd dan zal hem een game misconduct penalty worden gegeven: of mocht een doelverdediger een match of game misconduct penalty worden opgelegd dan zal zijn plaats worden ingenomen door een speler, die door de captain van het overtredende team wordt aangewezen, aan zo’n speler wordt de volledige uitrusting van de doelverdediger toegestaan en de privileges en 15 minuten om de uitrusting aan te trekken.

Noot: De straftijdopnemer zal de scheidsrechter ervan verwittigen wanneer een doelverdediger voor de tweede maal in dezelfde wedstrijd een major penalty wordt opgelegd.

C) Een reserve doelverdediger kan geen penalty uitzitten of een vervanger zijn voor een bestrafte doelverdediger.

D) Wanneer een doelverdediger zijn omsloten doelgebied verlaat en deelneemt aan een twistgesprek, zal een minor penalty worden opgelegd.

Noot: De privileges van de doelverdediger worden omschreven in regel 24 Uitrusting; regel 42 (c ) In orde brengen van uitrusting; 46(d ) Gebroken stick; 53 (a ) Het op de puck vallen; 53 (b ) De puck vasthouden tegen het lichaam; 57 (a ) De puck van het ijs oprapen;
74 (b ) De puck tegen de balustrade aan drukken.

De bovengenoemde privileges zijn van kracht zowel buiten als binnen het gebied van de doelverdediger.

Regel 33 Uitgestelde penalties
A) Indien een derde speler van een team bestraft wordt terwijl twee spelers van hetzelfde team straffen uitzitten, zal de straftijd van de derde speler niet beginnen voordat de straftijd van één van de andere bestrafte spelers om is. Desalniettemin moet de derde bestrafte speler zich onmiddellijk naar de strafbank begeven, maar hij mag op het ijs vervangen worden door een andere , totdat de tijd van de bestrafte speler zal aanvangen.

B) wanneer een team drie spelers heeft, die op hetzelfde moment hun straf uitzitten en omdat als gevolg van de “uitgestelde strafregel” een vervanger op het ijs is, mag er geen van de drie spelers van de strafbank op het ijs terugkeren voordat het spel wordt gestopt, behalve in geval (e ) van deze regel, of de vervanger van het ijs verwijderd worden. Wanneer het spel gestopt is of de vervanger van het ijs gegaan is, mag de speler die zijn straftijd volledig heeft uitgezeten naar het ijs terugkeren.

C) In het geval van delayed penalties zal de scheidsrechter de straftijdopnemer instrueren, dat de bestrafte spelers, die hun hebben ondergaan, alleen zal worden toegestaan naar het ijs terug te keren wanneer het spel gestopt is of de vervanger het ijs heeft verlaten, behalve zoals in (e ) van deze regel.

D) wanneer de straftijd van twee spelers van hetzelfde team op hetzelfde tijdstip afloopt, zal de captain of zijn assistant van het bestrafte team op het moment, dat de straffen worden opgelegd, de scheidsrechter ervan verwittigen, welke van de twee spelers het eerst op het ijs zal terug keren. Dit geschiedt wanneer de vervanger voor de derde bestrafte speler zich niet van het ijs verwijderd heeft; indien hij het ijs wel verlaten heeft, mogen de beide spelers naar het ijs terugkeren. Deze speler moet door de scheidsrechter aan de straftijdopnemer worden genoemd.

E) Wanneer de straftijd van twee spelers van hetzelfde team op hetzelfde tijdstip afloopt of kort na elkaar, voordat het spel gestopt wordt, zal het team van deze spelers het recht hebben meer dan vier spelers op het ijs te hebben (drie spelers en een doelverdediger) bij het verstrijken van hun straffen, en daarom zal de straftijdopnemer de speler, die hem door de scheidsrechter genoemd werd, toegestaan naar het ijs terug te keren zelfs wanneer het spel niet gestopt is.

Regel 34 Het opleggen van straffen

A) Mocht een overtreding van de regels, die bestraft worden met een minor penalty, major of match penalty, begaan worden door een speler van het team, dat in het bezit is van de puck dan moet de scheidsrechter het spel onmiddellijk stoppen en de desbetreffende spelers de straffen opleggen.

B) Mocht een overtreding van de regels, die bestraft worden met een minor penalty, major of match penalty, begaan worden door een speler van het team, dat niet in het bezit is van de puck dan zal de scheidsrechter een straf aanduiden door het aanwijzen van de speler, die de overtreding heeft begaan en na beëindiging van de aanval door het team in het bezit van de puck zal hij onmiddellijk fluiten en de speler bestraffen ongeacht of een andere overtreding is begaan.

Indien de straf, die opgelegd wordt een minor penalty is, en een doelpunt wordt gemaakt, zal de minor penalty niet worden opgelegd, maar major en match penalties worden op de normale manier opgelegd ongeacht of een doelpunt wordt gemaakt, zal het ingooien geschieden op de plaats waar het spel gestopt werd.

C) Indien andere overtredingen tijdens hetzelfde spel of na het stop zetten, door de scheidsrechter van het spel worden begaan, zullen de overtredende spelers worden bestraft. Indien dezelfde speler een of meer overtredingen begaat tijdens hetzelfde spel of daaropvolgend stopzetten van het spel, zal hij bestraft worden voor al deze overtredingen en zijn straffen achtereenvolgens uitzitten.


Home
Terug